Stadgar / Säännöt

Drumsö Paddlarklubb r.f.:s stadgar, Drumsö Paddlarklubb r.y.:n säännöt

26.10 2010

1§ Föreningens namn är Drumsö Paddlarklubb r.f. och dess hemort är Helsingfors.

1§ Yhdistyksen nimi on Drumsö Paddlarklubb r.y.ja sen kotipaikka on Helsinki

2§ Föreningens ändamål är att väcka intresse för paddling genom att anordna träningstillfällen, utfärder, tävlingar, kurser och gemensamma sammankomster.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta melontaan järjestämällä harjoitustilaisuuksia, retkiä, kilpailuja, kursseja ja yhteisiä tilaisuuksia.

3§ Föreningens oficiella språk är svenska och finska. Vid oenighet gällande tolkning av stadgarna gäller den svenska versionen av stadgarna.

3§ Yhdistyksen viralliset kielet ovat ruotsi ja suomi. Sääntöjä koskevan tulkintaerimielisyyden sattuessa, pätee ruotsinkielinen säännöstö.

4§ Personer vilka strävar till de mål föreningen utfäst, kan anhålla om ordinarie medlemskap av föreningens styrelse. Den besluter om medlemskapet efter att ha undersökt eventuella rekommendationer och vid behov intervjuat den sökande.

4§ Henkilö joka pyrkii yhdistyksen ilmaisemiin tavoitteisiin, voi anoa varsinaista jäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta. Hallitus päättää jäsenyydestä tutkittuaan mahdolliset suositukset ja tarvittaessa haastateltuaan hakijaa.

5§ På förslag av styrelsen kan en ordinarie medlem kallas till hedersmedlem vid föreningens möte, om ordinarie medlemmen särskilt förtjänstfullt verkat för föreningens målsättningar och minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna stöder förslaget. Hedersmedlemmen har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlemmar.

5§ Hallituksen ehdotuksesta voidaan varsinainen jäsen kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen kokouksessa, milloin varsinainen jäsen on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tavoitteiden eteen ja vähintään kaksi kolasosaa (2/3) läsnä olevista äänikelpoisista jäsenistä kannattaa ehdotusta. Kunniajsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

6§ Skattmästaren i föreningens styrelse bör hålla en förteckning över föreningens medlemmar. I förteckningen bör vara antecknat de uppgifter lagen föreskriver samt de uppgifter föreningens möte anser nödvändiga.

6§ Yhdistyksen rahastonhoitajan tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luettelossa tulee olla lain edellyttämät tiedot sekä tiedot joita yhdistyksen kokous katsoo tarpeellisiksi.

7§ Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Höstmötet fastställer för varje år medlemsavgift och även de andra hyres- och tjänstebetonade avgifterna.

8§ Syyskokous vahvistaa vuosittain jäsenmaksun sekä muut vuokra- ja palveluluontoiset maksut.

Föreningens möten.

9§ Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extraordinarie möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Yhdistyksen kokoukset

9§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen varsinainen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10§ Vid föreningens möten har varje medlem en röst om medlemmen från och med innevarande verksamhetsår fyllt sexton (16) år. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni siitä toimintavuodesta lukien kun jäsen täyttää kuusitoista vuotta (16). Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Ett ordinarie möte har beslutanderätt då möteskallelsen har sänts per post till varje medlem under den adress som medlemmen uppgivit, fjorton (14) dagar innan mötets datum och då mötet samtidigt har anmälts före mötesdatum i Finlands Kanotförbunds r.f.:s språkrör eller i en dagstidning som utkommer på föreningens hemort.

11§ Varsinainen kokous on päätösvaltainen kun kokouskutsu on lähetetty postitse jokaiselle jäsenelle siihen osoitteeseen minkä hän on ilmoittanut, neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja kun kokouksesta on samanaikaisesti ilmoitettu Suomen kanoottiliiton ilmoituskanavan kautta tai päivälehdessä joka ilmestyy yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

12§ Kallelsen till extraordinarie möte bör sändas till alla medlemmar till den adress de uppgivit, minst fjorton (14) dagar innan mötesdatum. Härmed har mötet beslutanderätt.

12§ Ylimääräisen varsinaisen kokouksen koollekutsu tulee lähettää kaikille jäsenille heidän ilmoittamaansa osoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivämäärää.Tällöin on kokous päätösvaltainen.

13§ Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

1) Val av mötets ordförande och sekreterare.

2) Val av två protokolljusterare och rösträknare.

3) Konstaterandet av mötets lagenlighet och beslutanderätt.

4) Val av styrelseordförande för två följande verksamhetsår i stället för den avgående ordföranden.

5) Val av styrelsemedlemmarna för två följande verksamhetsår i stället för de avgående medlemmarna.

6) Val av styrelsesuppleant för två följande verksamhetsår

7) Val av klubbmästare-inventarieförvaltare för nästa verksamhetsår

8) Val av två revisorer för nästa redovisnings- och verksamhetsår

9) Val av två vice-revisorer för nästa redovisnings- och verksamhetsår

10) Nästa verksamhetsårs verksamhetsplan fastställes.

11) Budgeten och medlemsavgiften samt andra i paragraf 8 nämnda avgifter fastställs

12) Övriga ärenden

13§ Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2) Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

3) Kokouksen lainmukaisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4) Hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi eroavan puheenjohtajan tilalle

5) Hallituksen jäsenten valinta kahdeksi seuraavaksi vuodeksi erovuoroisten jäsenten tilalle

6) Hallituksen varajäsenen valinta kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi

7) Kerhomestarin valinta seuraavalle tili- ja toimintavuodelle

8) Kahden tilintarkastajan valinta seuraavalle toimintavuodelle

9) Kahden varatilintarkastajan valinta seuraavalle toimintavuodelle

10) Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

11) Budjetin ja jäsenmaksun sekä muiden 8§ mainittujen maksujen hyväksyminen

12) Muut asiat

14§ Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

1) Val av mötets ordförande och sekreterare.

2) Val av två protokolljusterare och rösträknare.

3) Konstaterandet av mötets lagenlighet och beslutanderätt.

4) Föredragandet och godkännandet av verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår.

5) Föredragandet av revisionsberättelsen.

6) Beviljandet av ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

7) Den sittande styrelsens översikt över föreningens verksamhet och verksamhetsplan under det pågående verksamhetsåret.

8) Övriga ärenden.

14§ Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2) Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

3) Kokouksen lainmukaisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4) Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen

5) Tilintarkastuskertomuksen esittely

6) Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle

7) Istuvan hallituksen katsaus yhdistyksen toimintaan ja kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelmaan

8) Muut asiat

15§ Vid alla föreningens möten sker röstningen öppet, såvida ej dessa stadgar annat föreskriver eller om en röstberättigad mötesdeltagare fordrar annat.

15§ Kaikissa yhdistyksen kokouksissa äänestys tapahtuu avoimesti, edellyttäen etteivät säännöt muuta määrää tai yksi kokousosanottaja muuta vaadi

16§ Vid föreningens möten bör föras protokoll, vilket deltagarna eller av mötet utsedda protokolljusterare bör med underteckning bestyrka.

16§ Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirja, minkä kokouksen osanottajat taikka heidän valitsemansa pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat

17§ Föreningens styrelse leder verksamheten och sköter ekonomin. Till styrelsen hör en ordförande samt fem (5) medlemmar som samtliga valts för två verksamhetsår. Till styrelsen väljis även en suppleant för två verksamhetsår. Av styrelsens medlemmar är hälften i tur att avgå årligen. Den första gången avgår hälften efter lottning. Styrelsen väljer bland styrelsemedlemmarna en vice-ordförande. Styrelsen väljer därtill en sekreterare, skattmästare och övriga funktionärer som även kan väljas utanför styrelsen.

Styrelsen samlas på ordförandens eller då denne är förhindrad, på vice-ordförandes mötesinkallelse då dessa anser detta behövligt eller då hälften av styrelsemedlemmarna så skriftligen fordrar.

Styrelsen är beslutsfärdig då som närvarande är ordförande eller då denne är förhindrad vice-ordförande samt minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Styrelsens uppgifter är speciellt

1) Verkställa föreningens beslut

2) Leda och utveckla föreningen verksamhet

3) Tillsätta behövliga utskott och arbetsgrupper samt välja deras ordföranden

4) Svara för föreningens ekonomi

5) Föra en medlemsförteckning

6) Utarbeta en verksamhetsberättelse och ett bokslut

7) Utarbeta en verksamhetsplan och en budget för nästa verksamhetsår

8) Handha föreningens informationsverksamhet

9) Godkänna och avskeda medlemmar samt fatta beslut om disciplinära åtgärder

10) Välja och avskeda av föreningen avlönade funktionärer samt uppgöra avtal beträffande deras förmåner

11) Fatta beslut gällande utdelning av föreningens förtjänsttecken och rekommendationer för beviljandet av andra heders- och förtjänsttecken

12) Överlåta räkenskapen åt revisorn senast tre veckor före föreningens vårmöte

17§ Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toi­min­ta­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut viisi (5) jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

12 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

18§ Styrelsen bör upprätthålla förteckning över föreningens lösegendom.

18§ Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen irtaimesta omaisuudesta

19§ Styrelsens ordförande har rätt att deltaga i alla föreningens kommittemöten.

19§ Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin yhdistyksen jaostojen pitämiin kokouksiin

20§ Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

20§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

21§ Föreningens styrelse kan utöver dessa stadgar utnämna kommitteer, vilka är redovisningsskyldiga för sin verksamhet åt styrelsen.

21§ Yhdistyksen hallitus voi näiden sääntöjen lisäksi asettaa komiteoita, jotka ovat tilivelvollisia toiminnastaan hallitukselle

22§ Styrelsen är skyldig att föra protokoll över dess möten.

22) Hallitus on velvoitettu pitämään kokouksistansa pöytäkirjaa

23§ Räkenskapsperiod och revision. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

23§ Tilikausi ja tilintarkastus. Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös ja tarvittavat asiakirjat sekä hallituksen vuosikertomus tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa kirjallisena hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

24§ Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen. Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

24§Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

25§ Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

25§ Yhdistyksen toimintavuosi on sama kuin kalenterivuosi